RODO i Deklaracja Dostępności Strony


 

Klauzula informacyjna RODO (ang. GDPR)


      Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.

w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (4.5.2016 L 119/38 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej PL) informuję, że:


1. Administratorem Państwa danych osobowych oraz danych Państwa dzieci jest Dyrektor Żłobka Miejskiego

    w Chojnicach przy ul. Młodzieżowej 7, 89-600 Chojnice.


2. Z Inspektorem Ochrony Danych mogą się Państwo kontaktować pod adresem e-mail: biuro@foles.pl oraz      

    poprzez numer kontaktowy 52 397 59 83.


3. Państwa dane osobowe przetwarzane są na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c ogólnego rozporządzenia o ochronie 

    danych w celu realizacji zadań ustawowych, określonych w Ustawie z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad 

    dziećmi w wieku do lat 3 ( t.j. Dz. U 2018, poz. 603) w celu realizacji zadań dydaktycznych, opiekuńczych

     i wychowawczych w placówce.


4. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji umowy, dla którego zostały podane, czyli

    prowadzenia działalności wychowawczo-opiekuńczej wobec dziecka, którego dane dotyczą.


5. Dane nie będą udostępniane podmiotom innym niż upoważnione na podstawie stosownych przepisów prawa.

    Odbiorcami danych będą tylko instytucje upoważnione z mocy prawa lub podmioty, którym dane muszą

     zostać udostępnione dla realizacji umowy.


6. Posiadają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania. Przysługuje Państwu

    prawo żądania usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia 

    sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem

    przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.


7. Posiadają Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych

    Osobowych gdy uznają Państwo, iż przetwarzanie danych osobowych Państwa dotyczących narusza przepisy

    Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r.


8. Podanie przez Państwa danych osobowych jest wymogiem ustawowym i jest obowiązkowe na mocy w/w

    przepisów i służy tylko w celu realizacji świadczenia usług zgodnie z wymogami obowiązujących przepisów

    prawa.


9. Dane udostępnione przez Państwa nie będą podlegały profilowaniu.


10. Dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany.


11. Administrator danych nie ma zamiaru przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego ani organizacji

     międzynarodowej.


Dyrektor

Żłobka Miejskiego w Chojnicach

 

Koordynator ds. dostępności

 

Sylwia Ceitel,

 

dane do kontaktu

tel. 52 397-59-83,

mail: zlobek@miastochojnice.pl

 

 

[pobierz] 1.0 MB plan-dzialania-zapewnienie-dostepnosci

 

Deklaracja dostępności strony zlobekchojnice.pl
Żłobek Miejski w Chojnicach zobowiązuje się zapewnić dostępność strony internetowej gov.pl zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do zlobekchojnice.bip.gov.pl
Data publikacji strony internetowej: 2015.10.25
Data ostatniej dużej aktualizacji: 2020.06.15
Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.
Oświadczenie sporządzono dnia 2020.09.30. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.
Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.


Informacje zwrotne i dane kontaktowe
W przypadku problemów z dostępnością cyfrową dla osób niepełnosprawnych strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą odpowiedzialną jest Dyrektor Żłobka, adres poczty elektronicznej zlobek@miastochojnice.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu +48 52 397 59 83. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.
Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji w formach alternatywnych, na przykład odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisania zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej, powinna także określić formę tej informacji.
Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie i nie później, niż w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.
W przypadku, gdy podmiot odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego dostępu do informacji, można złożyć skargę na takie działanie.
Po wyczerpaniu wszystkich możliwości skargę można przesłać także do Rzecznika Praw Obywatelskich.


Dostępność architektoniczna
Żłobek Miejski, ul. Młodzieżowa 7, 89-600 Chojnice
Wejście do budynku znajduje się od strony ul. Młodzieżowej. Żłobek znajduje się na 1 piętrze. Brak jest rozwiązań architektonicznych dla osób niepełnosprawnych.
W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących

Żłobek zapewnia wstęp do budynku i wszystkich jego pomieszczeń osobie korzystającej z psa asystującego.